New publication: BMP signaling orchestrates a transcriptional network to control the fate of mesenchymal stem cells in mice

Jifan FengJunjun JingJingyuan LiHu ZhaoVasu PunjTingwei ZhangJian Xu, and Yang Chai. BMP signaling orchestrates a transcriptional network to control the fate of mesenchymal stem cells in mice